Hankkeen osa-alueet

Tavoitteet

Mikä muuttuu

Hanke nopeuttaa kahdella tapa vihreää siirtymää ja luo uutta liiketoimintaa:
1. Julkisten hankintojen ohjausvaikutusta käytetään uuden markkinan luomiseen
2. Paikalliset yritykset osallistuvat aktiivisemmin julkisiin hankintoihin ja voittavat kilpailutuksia. Tämä vähentää palveluiden ja hyödykkeiden hiilijalanjälkeä ja luo uutta työtä

Hanke antaa työkaluja poikkihallinnollisten tavoitteiden mukaan ottamiseen julkisiin hankintoihin. Tarkastelussa ovat mukana vihreän siirtymän ja elinvoiman tavoitteet kestävän julkisen talouden rinnalla. Uusi lähestyminen parantaa samalla julkisten hankintojen hyötysuhdetta.

Hankkeen kohderyhmät

1. Mikro- ja pienyritykset, mukana kaikki julkisiin hankintoihin osallistuvat maaseudun yritykset tol-luokituksesta riippumatta

2. Hankintayksiköt ja julkisia hankintoja tekevät

  • Hankintojen kilpailuttamisvelvoite voi ulottua muuallekin kuin julkiselle puolelle. Organisaatio joutuu kilpailuttamaan soveltaen hankintalakia, jos hankinnan tekemistä varten on saatu julkista tukea yli puolet hankinnan arvosta.
  • Hankintayksiköllä tarkoitetaan toimijaa, jonka täytyy noudattaa hankinnoissaan hankintalakia ja tehdä avoimia kilpailutuksia.
  • Hankintayksiköitä ovat mm. valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset sekä valtion liikelaitokset ja kunnalliset osakeyhtiöt.

Välillisinä kohderyhminä ovat asukkaat sekä toimeliaisuuden kasvun kautta koko elinkeinoelämän ekosysteemi.

Kanta-Hämeeseen syntyy uutta liiketoimintaa

Uuden liiketoiminnan perustana on kestävän kasvun ja vähähiilisyyden mukaiset toimintamallit, jotka kehittyvät julkisten hankintojen ohjausvaikutuksesta. Osa uudesta liiketoiminnasta syntyy toimiviin yrityksiin, mutta myös uusiin liikeideoihin perustuvia yrityksiä syntyy. Osalla näistä yrityksistä tähtäimessä on suoraan kansainväliset markkinat. Toimivien yritysten osalta tavoitteena on palauttaa niitä uudistuvan ajattelun kautta takaisin kasvu-uralle koronaepidemiasta johtuneiden toimintarajoitusten jälkeen. Uuden liiketoiminnan lisäksi vähähiilisyyteen tähtäävillä toimintatapojen muutoksilla syntyy säästöjä, jotka samalla parantavat yritysten liiketoiminnan tulosta. Toiminta kohti ”vihreää siirtymää” etenee tasapuolisesti kaiken kokoisissa yrityksissä.

Tavoitteen täyttymiseksi kahden alatavoitteen tulee toteutua.

  1. Yritysten mahdollisuudet ja kyky osallistua hankintakilpailuihin paranevat, jos pienten yritysten valmiudet todentaa (ympäristö)vastuullisuuttaan lisääntyvät.
  2. Uudenlainen taloudellinen toimeliaisuus alueen yrityksissä lisääntyy ja samalla yritysten halukkuus sekä kyky ympäristöä ja ilmastoa säästäviin toimenpiteisiin paranee.

Kuntien uudistuva hankintaosaaminen lisää elinvoimaa ja parantaa hankintojen kustannustehokkuutta.

Tavoite saavutetaan kolmen alatavoitteen kautta:

1. Kunta huomioi ja toteuttaa hankinnassa poikkihallinnollisia tavoitteita:

  • kestävä kehitys
  • yhdenvertaisuus ja
  • sosiaalinen kestävyys
  • elinvoima
  • innovatiivisuus (välinearvo)

2. Ymmärrys julkisten hankintojen merkityksestä aluetalouteen ja vähähiilisyyden tavoitteisiin kasvaa sekä päättäjien että asukkaiden keskuudessa. Läpinäkyvyys hankinnoista lisää myös kuntalaisten (=veronmaksajien) käsitystä siitä mitä mikäkin hankinta maksaa, mitä painotetaan missäkin, mihin on päädytty ja miksi. Näin myös raportointikäytännöt tulevat kuntoon. Samalla kuntien maine ja imago kuntalaisten ja yrittäjien keskuudessa paranevat.

3. Vuoropuhelu periaatteista ja strategioista päättävien luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja hankintayksiköiden välillä lisääntyy sekä hankintalinjaukset ja -kriteerit ovat alueen yritysten tiedossa ajoissa. Pitkäntähtäimen strategiset linjaukset luovat markkinasignaaleja ja markkinoita, joihin alueen yrittäjät uskaltavat ja voivat varautua. Luottamus ja sopimuksellisuus lisääntyy, kun toimintatavat uudistuvat ja avoimuus lisääntyy.