Hankkeen osa-alueet

Yleistä 

Hankkeen julkinen nimi: Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista
Alkamispäivä: 1.6.2021, päättymispäivä 31.8.2023 (toimenpiteet valmiina 30.4.2023)
Toimintalinja: TL 8 REACT-EU
Erityistavoite 12.2
Hanketyyppi: Kehittämishanke

Hanke tukee pk-yritysten uusiutumista ja palaamista kestävän kasvun tielle nykyisen häiriötilanteen jälkeen. Hankkeessa julkisten hankintojen kehittämistä käytetään vipuna, joka nopeuttaa yritysten sekä aluetalouden yhteistä vihreää siirtymää. Julkisten hankintakäytänteiden ja osaamisen kehittäminen luo kanavan markkinoiden kehittämiseen. Tästä syntyy uutta liiketoimintaa, josta osalle on kansainvälistä kysyntää.

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja ympäristö ovat liiketoimintaa muuttavia trendejä. Vastuullista yritystoimintaa on aikaisemmin nähty lähinnä viestinnän ja maineenhallinnan tulokulmista ja toisaalta asiakkaiden suunnalta tulevan paineen aiheuttamana. Trendit ovat valtavirtaistumassa tavalla, jota ei voida ohittaa. Yritykset, joissa vastuullinen toiminta on osa yrityskulttuuria tuotteiden suunnittelupöydältä asiakastoimitukseen ja siihen liittyvän jälkimarkkinointiin saakka, ovat tulevaisuuden voittajia. Ne ovat samalla avainpelaajia esimerkkinsä kautta nopeuttamaan vihreän siirtymän tavoitteiden saavuttamista.

Horisontaaliset tavoitteet ovat oleellinen osa kehittämishankkeiden mittaristoa ja kansallista ohjausta. Samalla ne ovat tulossa osaksi julkista hallintoa ja palveluita poikkihallinnollisina tavoitteina, joita tulee lähestyä kaikissa julkisen vallan ja palveluiden käyttö ja toteutusmuodoissa.

Julkiset hankinnat muodostavat potentiaalisen markkinoita kehittävän välineen. Kanta-Hämeessä julkisten hankintojen arvo on vähintään 750 miljoonaa euroa. Tästä arviolta 250 miljoonaa euroa kohdistuu yksityiselle sektorille. 500 miljoonaa euroa ovat ostoja, jotka ovat kuntakonsernin sisäisiä tai muiden julkisyhteisöjen välisiä.

Hanke parantaa kuntien ja kuntayhtymien valmiuksia toteuttaa poikkihallinnollisia tavoitteita julkisissa hankinnoissa kehittämällä hankintayksiköiden hankintaosaamista ja käytänteitä. Kehittämistoimien lähtökohta on kuntien nykytila ja tavoitetila on kunnan päästrategian ja kansallisen hankintastrategian taso erityisesti vihreän siirtymän ja kestävän kasvun edellytysten osalta.

Hanke tukee kantahämäläisten yritysten kykyä kehittää kilpailukykyä ja tuotteita vastaamaan julkisen ostajan tarpeita. Samalla syntyy uutta osaamista ja luo uutta kasvavaa ja kansainvälisillä markkinoilla menestyvää yritystoimintaa.

Hankkeen lopputuotteena syntyy mallinnus, jota voidaan hyödyntää hankintojen suunnittelussa ja johtamisessa. Mallinnus kuvaa hankintojen elinvoimavaikutuksia ja siitä tulee osa hankintayksilöiden tiedolla johtamisen välineitä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on hankkeen aikana kehitettyjen käytäntöjen levittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi kansallista käytäntöä.