Hankkeen osa-alueet

Tarve

Taustatietoa

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on 27 julkisiin hankintoihin liittyvää tavoitetta. Valtiovarainministeriö asetti 5.9.2019 yhteistyössä Kuntaliiton kanssa Vaikuttavat julkiset hankinnat –toimenpideohjelman (Hankinta-Suomi) kansallisen julkisten hankintojen strategian laatimiseksi, julkisten hankintojen toimijoiden yhteistyön lisäämiseksi ja hankintojen vaikuttavuuden kehittämiseksi. Toimenpideohjelmassa on laadittu Suomen ensimmäinen kansallinen julkisten hankintojen strategia, joka julkaistiin 9.9.2020. Valmistelutyössä todettiin, että julkisiin hankintoihin liittyviä erilaisia kehittämistarpeita ei voida edistää pelkästään lainsäädännön keinoin. Tähän Hankintojen vaikuttavuuden edistämiseen tarvitaan yhteistyötä valtionhallinnon sisällä, mutta erityisesti kuntasektorin ja tarjoajien kanssa.

Hankintayksiköiden toiminnalla on markkinoita ohjaava vaikutus. Kilpailukyvyn näkökulmasta on tärkeää käyttää monikanavaisia keinoja yritystoiminnan uudistumista tukemaan. Hankkeessa kehitettävät toimintamallit lisäävät hankintojen ohjausvaikutusta markkinoilla kestävää kehitystä tukevaan suuntaan. Alueen yrityksillä on syy kehittää omaa palvelu- ja hyödyketuotantoa hankintayksiköiden tavoitteiden mukaisesti kestävän talouden suuntaan. Tämä parantaa yritysten kilpailukykyä kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Uusien tuotanto- ja toimintatapojen avulla syntyy uutta osaamista, joka antaa merkittävää kilpailuetua kiihtyvässä globaalissa kestävän talouden kilpailussa. Tätä kehitystä ja tuloksellisuutta voidaan mitata myös Suomessa säilytettävänä tuotannollisena työnä ja toisaalta kokonaan uutena työnä, joka syntyy uusiin tehtäviin.

Kuntien tekemien julkisten hankintojen arvo, joka kohdistuu yksityiselle sektorille Kanta-Hämeessä, on arvioilta 250–300 M€. Kuntien ostot konserniyhtiöiltä (Inhouse-yhtiöiltä) ja muilta julkisen sektorin toimijoilta on arvioilta kaksi kertaa yksityiselle sektorille suuntautuvan hankintojen arvo.

Kestävyysvaje, muutokset kuntien tehtävissä sekä palveluiden kysynnän kasvu ovat akuutteja haasteita kuntien palveluiden tuottamiselle. Kunnat tarvitsevat työkaluja resurssiviisaaseen julkisten hankintojen toteuttamiseen tavalla, jossa huomioidaan julkisen ostajan toimintaa ohjaavat tavoitteet kokonaisvaltaisesti ja nähdään hankintatoimi keinona toteuttaa niitä.

Yrityksiltä ja julkiselta sektorilta odotetaan enemmän toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja vihreän siirtymän toteuttamiseksi. Kunnilla on mahdollisuus kehittää elinvoimaa ilmastotyötä tukevien toimenpiteitten avulla ja samalla edistää vihreän siirtymän tavoitteiden edistymistä yrityksissä. Resurssiviisas hankintatoimi vähentää hankinnan hiilijalanjälkeä, turvaa kuntalaisten palveluita sekä parantaa elinvoimaa innovatiivisten ja markkinoiden toimintaa ohjaavalla toiminnalla.

Hankevalmistelu

Hankkeen valmistelussa on perehdytty Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostoimaisen KEINO-osaamiskeskuksen toimintaan, tuloksiin ja suosituksiin. Hankkeen valmistelun aikana on konsultoitu KEINO- muutosagentin kanssa innovatiivisten hankintojen roolista ja mahdollisuuksista osana kuntien elinvoimatavoitteita. Osaamiskeskustyön mahdollista jatkoa tullaan hyödyntämään tämän kehittämishankkeen partnerina.

Valmistelussa on hyödynnetty TEM:n rahoittaman hankintaneuvonnan kokemuksia ja raportteja viimeiseltä viideltä vuodelta. Tämä antaa pohjan rakentaa tuleva hanketoiminta suoraan kehittämistoimenpiteisiin kohdentuvaksi, koska nykytila-analyysissa hyödynnetään hankintaneuvonnasta saatua tilannekuvaa.

Suomen ensimmäinen julkisten hankintojen strategia julkaistiin 9.9.2020. Sen mukaisesti kärkinä ovat strateginen johtaminen ja hankintataitojen kehittäminen. Tämä hanke tukeutuu suunnitelmassa kansallisen hankintastrategian tavoitteisiin tavalla, joka mahdollistaa niiden jalkauttamisen alueelle.

Hankesuunnittelu ennakoi myös Vihreän kasvun Häme-ohjelman tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi. Suorat rajapinnat löytyvät luonnonvarojen kestävän käytön, bio- ja kiertotalouden sekä älykkään maatalouden toiminnoista.