Elinvoimaa julkisista hankinnoista – hankintojen kehittäminen Hattulassa

Hattulan kunnassa on pyritty järjestämään, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin, esimerkiksi jakamalla suuremmat hankinnat osiin.

Hattulan kunnan hankintojen strategiset tavoitteet

Hankintaohjelman vision mukaan kunnan hankinnat toteutetaan avoimesti huomioiden hankinnan elinkaarikustannukset, kestävä talous, paikallinen tarjonta ja paikallinen päätöksenteko. Hankintakriteerinä käytetään hinnan lisäksi laatua ja ympäristövaikutuksia luonnon kestävää kehitystä tukien. Esimerkiksi elintarvikehankinnoissa laatutekijöinä käytetään tuoreutta, lyhyitä toimitusaikoja ja -matkoja sekä ympäristöä vähän saastuttavien pakkaus- ja toimitustapojen käyttöä.

Hankintasuunnitelma ja hankinnan kohteen määrittely

Onnistunut hankinta on kuntien ja yrittäjien yhteinen etu. Hankintasuunnitelmalla turvataan riittävät varat budjettiin sekä tarvittavat resurssit. Seuraavassa vaiheessa hankintayksikkö kartoittaa prosessuaaliset vaihtoehdot ja toimenpiteet, jonka jälkeen hankinnalle laaditaan yksilöllinen aikataulu ja suunnitelma.

Hankintayksikkö voi ennen tarjouskilpailun aloittamista kartoittaa toimittajaehdokkaita ja selvittää markkinatilannetta tekemällä markkinakartoituksen.

Hankintojen kehittäminen kunnassa

Hankintojen kehittäminen kunnissa edellyttää strategisia päätöksiä, johdon tukea, resurssien turvaamista sekä osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

Osana elinvoimaisuuden vahvistamista Hattulan kunnassa päivitetään parhaillaan pienhankintaohjeistusta. Hankintalaissa ei ole pienhankintoja koskevia sääntöjä, mutta pienhankintoja koskevat EU-oikeuden periaatteet kilpailusta ja tasapuolisesta kohtelusta. Hankintayksikkö voi tehdä hankintasopimuksen erillisinä osina ja määritellä kyseisten osien koon ja kohteen. Jakamisella tarkoitetaan luontevan hankintakokonaisuuden jakamista osiin siten, että koko tarjouskilpailussa voi antaa tarjouksen eri osista.

Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista -hanke

Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista -hankkeessa on tavoiteltu keinoja ja työkaluja onnistuneille hankinnoille sekä saatettu yrittäjiä ja kuntia tiiviimpään vuorovaikutukseen. Tätä on toteutettu mm. palveluneuvonnalla, kuntatyöpajoilla, hankintatreffeillä ja webinaareissa. Hattulan kunnassa työpajoissa keskityttiin hankintaprosessikuvaukseen, pienhankintaohjeen laatimiseen sekä viestinnän ja markkinavuoropuhelun vahvistamiseen. Työpajat olivat onnistuneita ja tuloksellisia kehittämistilaisuuksia, joissa kartoitettiin kattavasti hankintojen nykytila ja uudistamistarve kunnassa. Erityisesti julkisten hankintojen elinvoimapolku koettiin hyödylliseksi työvälineeksi kehittämistyössä.

Teksti: Marita Lähteenmäki, hallintopäällikkö, Hattulan kunta

Yläkuvassa: Vasemmalta oikealle: Jukka-Pekka Saikkonen, Marita Lähteenmäki, Essi Saarimäki, Kari Uusitalo