Elinvoimapolku

Osaaminen -osion aineistot

Hankintataitojen jatkuva kehittäminen on edellytys onnistuneille hankinnoille. Osaamisen polku antaa työvälineitä kuntanne hankintaosaamisen itsearviointiin ja kehittämiseen. Huomioithan, että hankintaosaamista tarvitaan läpi koko organisaation, eikä hankintoja tule nähdä erillisenä tukitoimintona.

Osaaminen kulma nimetty roboto

1. Tahtotila

Avaa tästä painamalla kuva suurempana uudessa ikkunassa

Osaamisen kehittäminen – Muutoksen johtamista

Osaajista on pulaa monilla aloilla, mutta erityisesti osaamisvajetta on tunnistettu julkisten hankintojen kehittämisessä ja hankintojen toteuttamisessa.

Muutosvauhti on kova ja odotukset kasvavat, eli osaamisen johtamisella on suuri merkitys yksilöiden, tiimien ja organisoiden onnistumisessa.

Onnistunut muutos osaamisessa edellyttää suunnitelmallisuutta ja ihmisten osallistamista.

Ohessa esimerkki osallistavasta kehittämisprosessista, millä voidaan turvata ja mahdollistaa onnistunut kehittämispolku, kohti motivoitunutta ja osaavaa työyhteisöä.

Neljä keskeistä näkökulmaa osaamisen kehittämisessä

– Mitä osaamisintensiivisempää toiminta on, sitä tärkeämpää on osaamispääoman johtaminen.
– Osaamisen johtaminen on kilpailukykytekijä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.
– Osaamisen johtamisen tulee lähteä organisaatioiden hallitustasolta ja edetä aina lähiesihenkilötyöhön ja omaan osaamisen kehittämiseen.
– Osaamisen johtaminen sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen toiminnan, jonka avulla yrityksen strategian edellyttämää osaamista vaalitaan, kehitetään, uudistetaan ja hankitaan.

Hyvälle osaamisen johtamiselle on tunnusomaista mm.

– Osaamisen johtaminen on osa yrityksen normaalia johtamistoimintaa
– Osaamista tarkastellaan yhtenä menestystekijänä kuten muitakin asioita
– Yrityksen rakenteet tukevat osaamisen kehittymistä ja sitä arvioidaan säännöllisesti
– Osaaminen on huomioitu palkitsemisjärjestelmissä
– Osaamisen johtaminen on keskeinen osa esihenkilötyötä ja sitä tuetaan esimerkiksi HR:n toimesta

Osaamisen johtamisen haasteita

– Yhteinen käsitys osaamisesta puuttuu
– Yksilön ja organisaation osaamista ei osata erottaa-keskitytään vain yksilöihin
– Osaamisen ja strategian yhteys ei ole selvä
– Osaamisen kehittämisen vastuut ovat epäselviä- esihenkilöt eivät näe omaa rooliaan
– Työelämän jatkuvat muutokset-sitoutuminen vaikeaa
– Kiire- mistä aikaa oppia?
– Hajautunut työ haastaa yhteisen oppimisen
– Osaamisen johtaminen on ihmisten johtamista
– Mittarit ja raportointi vasta kehittymässä

2. Selvitä

Selvitä hankintaosaamisen nykytila, tarvitaanko osaamista lisää ja jos tarvitaan, niin minkälaista, mitä valmiita ohjeita ja ohjelmia hankintojen tekemisen tueksi löytyy, miten ja mistä voitte hankkia osaamista tarvittaessa lisää.

Nykytilan selvittäminen

Kehittämisen kivijalkana on, että tunnistetaan julkisia hankintoja tekevien työntekijöiden osaamisen nykytila ja uskalletaan tunnistaa ja tunnustaa nykytilanteen puutteet ja onnistumisen elementit. Prosessissa on keskeistä osallistaa toimijoita riittävän laajalti mukaan, näin nykytila-analyysi ei jää yhden tai muutaman henkilön näkemyksen varaan. Analyysi auttaa arvioimaan millaista osaamista tarvitaan heti ja mitä mahdollisesti pidemmällä aikavälillä.

Kestävää kasvua ja elinvoimaan julkisista hankinnoista kuntien hankintapajoissa perehdyttiin kuntien julkisten hankintojen nykytilaan hyvin käytännönläheisesti. Nykytilan selvittäminen -mallissa on kuvattuna tiivis prosessi, miten hankintojen nykytilaan lähestyttiin mm. osaamisen näkökulmasta.

Nykytilan selvittäminen (.pdf)

Hankintaosaamisen itsearviointityökalu (maksuton)

Itsearvioinnilla on mahdollista selvittää hankintaosaamisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita.

Hankintaosaamisen arviointityökalu antaa:

– arvokasta tietoa omasta osaamisesta
– tukea organisaationsa osaamisen kehittämiseen
– mahdollistaa osallistumisen kansallisen hankintaosaamista koskevan tiedon keräämiseen.

Hankintaosaamisen itsearviointityökalu on julkaistu hankintayksiköiden käyttöön kesäkuussa 2022. Itsearviointityökalu on valmistunut Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman Hankintataitojen kehittäminen -teemaryhmän toimenpiteenä. Työkalun tarkoituksena on tunnistaa tarvittava osaaminen vastaajan antamien vastausten perusteella sekä organisaatiotasolla, että yksilötasolla. Yksittäisen vastaajan ei odoteta osaavan kaikkea ja täyttävän kaikkia osaamistasoja erinomaisesti.

Itsearviointi on tarkoitettu hankintayksiköissä julkisten hankintojen parissa työskenteleville, kuten hankintojen asiantuntijoille, suunnittelijoille, toimiala- tai substanssiasiantuntijoille sekä hankinnoista päättäville henkilöille. Vastaamalla itsearviointiin hankintayksiköillä on mahdollisuus selvittää omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Työkalu tuottaa tietoa myös kansalliselle tasolle ohjaamaan kansallisen tason toimenpiteitä.

Itsearviointi sisältää yhteensä 30 kysymystä, jotka koskevat muun muassa hankintojen valmisteluun ja
toteuttamiseen liittyviä valmiuksia sekä esimerkiksi vuorovaikutus- ja johtamistaitoja.

Tutustu kysymyksiin:

Hankintaosaamisen itsearviointityökalun sisältö  (.pdf)

Lähde ja lisätiedot:
Hankintaosaamisen itsearviointi

Linkin hankintaosaamisen itsearviointityökaluun saa pyytämällä osoitteesta
hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi

Hanselin palvelut osaamisen kartoittamiseen

Hanselin Osaamiskartoituksella saavutettavia hyötyjä:

– Analysoidun tiedon avulla henkilöstön osaamisen kehittäminen voidaan kohdistaa tehokkaasti juuri oikeaan tarpeeseen

– Lisätään avoimuutta osaamisen tasosta sekä kehittämissuunnitelmista

– Löydetään keinoja hankintahenkilöstön kehitys- ja etenemispolkujen määrittelemiseen

– Osaamisen kehittymisen seuraamisesta tulee systemaattista

Hanselin henkilöstö laatii asiakkaan kanssa yhdessä kehikon, jonka avulla hankintoihin liittyvät tehtävät luokitellaan. Hansel rakentaa myös kysymyspatteriston, jolla kartoitus tehdään. Kyselyn toteutuksen jälkeen pidetään purkutilaisuus, jossa tulokset käsitellään ja asiakas saa käyttöönsä kuvaajat esimerkiksi osaamisalueittain tai henkilöryhmittäin.

Palvelu on maksullinen.

Lisätiedot: Hansel Hankintojen kehittäminen – osaamisen kartoittaminen tai
ota yhteyttä yksikönpäällikkö Kalle Pinniin (kalle.pinni@hansel.fi tai 029 444 4252)

Hankintaprosessien läpivienti edellyttää monenlaista osaamista, niin faktatietoa kuin oikeanlaista asennetta.
Julkiset hankinnat koetaan joskus tylsäksi ja vaikeaksi. Odotuksia ja oletuksia on paljon, joskus hankinnat saattavat jopa pelottaa.

Onneksi osaamista ja rohkeutta voi aina kehittää.

Katso Elinvoimapolun Toimi Hankkija – tunnistatko itsesi?

3. Osallistava strategiatyövaihe

Osaaminen kehittyy strategiatyön myötä

Kehittämisen kivijalkana on, että tunnistetaan julkisia hankintoja tekevien työntekijöiden osaamisen nykytila ja uskalletaan tunnistaa ja tunnustaa nykytilanteen puutteet ja onnistumisen elementit. Prosessissa on keskeistä osallistaa toimijoita riittävän laajalti mukaan, näin nykytila-analyysi ei jää yhden tai muutaman henkilön näkemyksen varaan. Analyysi auttaa arvioimaan millaista osaamista tarvitaan heti ja mitä mahdollisesti pidemmällä aikavälillä.

Kestävää kasvua ja elinvoimaan julkisista hankinnoista kuntien hankintapajoissa perehdyttiin kuntien julkisten hankintojen nykytilaan hyvin käytännönläheisesti. Nykytilan selvittäminen -mallissa on kuvattuna tiivis prosessi, miten hankintojen nykytilaan lähestyttiin mm. osaamisen näkökulmasta.

Nykytilan selvittäminen (.pdf)

Johtaminen ja kehittäminen tarvitsee tahtoa ja taitoa. Kyvykkyys johtaa, yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntämällä, varmistaa onnistuneen prosessin ja lopputuloksen. Yhteiskehittäminen osallistaa aidosti ja näin myös aktivoi ihmistä ja toimintaa.

Osallistamisen ja yhteiskehittämisen ABC -kehittämismateriaali antaa perustietoa, mitä fasilitointi on ja miten sen avulla voidaan aktivoida osallistujat mukaan kehittämään. Materiaalista löydät mm. missä, miksi ja miten osallistavaa fasilitointia voi hyödyntää, sekä työkaluja prosessin läpivientiin.

Julkisten hankintojen yhteiskehittäminen – Osallistavan fasilitoinnin ABC (.pdf)

4. Toiminnallista

Määritelkää osaamisen prosessikuvaus;
mitä ja minkälaista osaamista tarvitsette ja tehkää sen pohjalta osaamisen kehittämisuunnitelma, joka sopii juuri teille.

Kestävää kasvua ja elinvoimaan julkisista hankinnoista kehittämisohjemassa kehitettiin yhdessä kuntien kanssa toimintamallia, joka olisi sopivan kevyt, mutta hyvä käynnistys pidempiaikaiseen kehittämiseen.

Kaikissa kunnissa löydettiin räätälöity toteutustapa, jossa keskeistä oli yhteiskehittäminen.

Esimerkkiprosessiin pääset tutustumaan tästä:

5. Opi, mittaa ja arvioi

Seuraa tuloksia, tee johtopäätöksiä, reagoi tarvittaessa. Varmista jatkuva kehittäminen ja kehittyminen sekä osaamisen taltiointi ja säilyminen.

Hankintataitojen kehittäminen (maksuton)

Hankintataitojen jatkuva kehittäminen on edellytys onnistuneille hankinnoille. Osaamisen kehittämisessä ei tule keskittyä pelkästään kilpailutusprosessin tekniseen läpivientiin. Kehittämisessä tulee huomioida laajemmin koko prosessi organisaation tarpeiden suunnittelusta tehtyjen sopimusten ja toimittajien hallintaan. Hankintaosaamista tarvitaan läpi koko organisaation, eikä hankintoja tule nähdä erillisenä tukitoimintona.

Hankintaosaamisen itsearviointi

Itsearvioinnilla on mahdollista selvittää hankintaosaamisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita.

Hankintaosaamisen arviointityökalu antaa:

– arvokasta tietoa omasta osaamisesta
– tukea organisaationsa osaamisen kehittämiseen
– mahdollistaa osallistumisen kansallisen hankintaosaamista koskevan tiedon keräämiseen.

Hankintaosaamisen itsearviointityökalu on julkaistu hankintayksiköiden käyttöön kesäkuussa 2022. Itsearviointityökalu on valmistunut Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman Hankintataitojen kehittäminen -teemaryhmän toimenpiteenä. Työkalun tarkoituksena on tunnistaa tarvittava osaaminen vastaajan antamien vastausten perusteella sekä organisaatiotasolla, että yksilötasolla. Yksittäisen vastaajan ei odoteta osaavan kaikkea ja täyttävän kaikkia osaamistasoja erinomaisesti.

Itsearviointi on tarkoitettu hankintayksiköissä julkisten hankintojen parissa työskenteleville, kuten hankintojen asiantuntijoille, suunnittelijoille, toimiala- tai substanssiasiantuntijoille sekä hankinnoista päättäville henkilöille. Vastaamalla itsearviointiin hankintayksiköillä on mahdollisuus selvittää omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Työkalu tuottaa tietoa myös kansalliselle tasolle ohjaamaan kansallisen tason toimenpiteitä.

Itsearviointi sisältää yhteensä 30 kysymystä, jotka koskevat muun muassa hankintojen valmisteluun ja
toteuttamiseen liittyviä valmiuksia sekä esimerkiksi vuorovaikutus- ja johtamistaitoja.
Tutustuu kysymyksiin:
Hankintaosaamisen itsearviointityökalun sisältö

Lähde ja lisätiedot:
Hankintaosaamisen itsearviointi

Linkin hankintaosaamisen itsearviointityökaluun saa pyytämällä osoitteesta
hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi

Osaamisen kartoittaminen

Hanselin Osaamiskartoituksella saavutettavia hyötyjä:

– Analysoidun tiedon avulla henkilöstön osaamisen kehittäminen voidaan kohdistaa tehokkaasti juuri oikeaan tarpeeseen

– Lisätään avoimuutta osaamisen tasosta sekä kehittämissuunnitelmista

– Löydetään keinoja hankintahenkilöstön kehitys- ja etenemispolkujen määrittelemiseen

– Osaamisen kehittymisen seuraamisesta tulee systemaattista

Hanselin henkilöstö laatii asiakkaan kanssa yhdessä kehikon, jonka avulla hankintoihin liittyvät tehtävät luokitellaan. Hansel rakentaa myös kysymyspatteriston, jolla kartoitus tehdään. Kyselyn toteutuksen jälkeen pidetään purkutilaisuus, jossa tulokset käsitellään ja asiakas saa käyttöönsä kuvaajat esimerkiksi osaamisalueittain tai henkilöryhmittäin.

Palvelu on maksullinen.

Lisätiedot: https://www.hansel.fi/hankintojen-kehittaminen/osaamisen-kartoittaminen/ tai
ota yhteyttä yksikönpäällikkö Kalle Pinniin (kalle.pinni@hansel.fi tai 029 444 4252)

 

Mahtavaa!

Pääsit osaaminen jakson loppuun. Nyt voit siirtyä kehittämään julkisten hankintojen viestintäänne.